A-M-P Studio Sp. z o.o.

Autorska pracownia architektoniczna założona w Warszawie w 2005 roku.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie kompleksowego przygotowania i organizacji realizacji inwestycji budowlanych obiektów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, w tym:

– wyszukiwanie potencjalnych terenów pod inwestycje mieszkaniowe i komercyjne,

– wykonywanie kompleksowych analiz „due diligence” terenów inwestycyjnych, w tym m.in. opracowanie analiz chłonności terenów, uwzględniających możliwości i ograniczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz praw właścicielskich terenu,

– uzyskiwanie wszelkich decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,

– wykonywanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej inwestycji w branżach architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych, infrastruktury podziemnej, dróg i zieleni, na wszystkich etapach procesu projektowego: koncepcji, projektu budowlanego do celów uzyskania pozwolenia na budowę, projektów techniczno-wykonawczych do celów przetargowych i realizacyjnych,

– opracowywanie dokumentacji kosztorysowej inwestycji,

– uzyskiwanie wszelkich, niezbędnych dla realizacji inwestycji opinii technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych,

– autorski nadzór nad realizacją inwestycji, kontrolowanie zgodności wykonania inwestycji z dokumentacją projektową oraz współdziałanie z inwestorem i wykonawcą w uzyskaniu administracyjnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Nasze usługi są wykonywane w wysokim standardzie, zgodnie z zasadami współczesnej sztuki i techniki budowlanej z zastosowaniem aktualnych, często innowacyjnych technologii budowlanych. Szczególną wagę przywiązujemy do energoszczędności, ekonomiki i ekologii rozwiązań projektowych – zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Realizowane przez nas projekty są opracowywane w programach CAD opartych na budowie modelu 3D inwestycji, umożliwiających uzyskiwanie wszechstronnych wizualizacji i animacji 3D projektowanych obiektów oraz sprawne zarządzanie dokumentacją projektową i jej modyfikowanie.

W zakresie wszystkich branż inżynierskich współpracujemy z renomowanymi biurami projektowymi, jako naszymi podwykonawcami.

Gwarantujemy terminowe i staranne wykonywanie usług projektowych oraz odpowiednie ich ubezpieczenie.

Nasz Zespół

Zespół a-m-p studio Sp. z o.o. to grupa projektantów składająca się z zarówno doświadczonych, jak i młodych kreatywnych architektów która zrealizowała szereg trudnych, złożonych zarówno pod względem technicznym, jak i formalno-prawnym projektów inwestycyjnych.

Projektami realizowanymi przez naszą pracownię zarządza zespół w składzie:

arch. Piotr Piętka – właściciel, generalny projektant,

arch. Izabela Karlińska – główny projektant,

arch. Radosław Szymborski – partner, główny projektant